Κατανομή του Συνολικού Προϋπολογισμού και της Δημόσιας Δαπάνης ανά Συμμετέχοντα Φορέα και Περιφέρεια

Α/Α ΦΟΡΕΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (€)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (%)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 1

1 (Συντονιστής)

ΒΙΚΗ

210000

135000

64,29

Ήπειρος

2

Huazhong Agricultural University of China

0

0

0

Κίνα

3

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

130000

130000

100,00

Κεντρική

Μακεδονία

4

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Ηπείρου

120000

120000

100,00

Ήπειρος

460000

385000

83,70%

 green pork logo