Ο κύριος στόχος της πρότασης αυτής είναι η δημιουργία καινοτόμου γνώσης από τη διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης εγχώριων πηγών πρωτεϊνών στη διατροφή των αναπτυσσόμενων/ παχυνόμενων χοίρων με σκοπό να παραμείνει ανταγωνιστική στην παγκόσμια αγορά και να μειώσει τις δυσμενείς περιβαλλοντικές της επιδράσεις. Επίσης, η πρόταση αυτή στοχεύει να ερευνηθεί η δυνατότητα χρησιμοποίησης εγχώρια παραγόμενων πρωτεϊνούχων ζωοτροφών σε αντικατάσταση του σογιάλευρου.

Επιστημονικοί στόχοι του Προγράμματος: Η μεθοδολογία:

Στόχος 1ος : Αναγνώριση των αιτιών της περιορισμένης χρήσης εγχώριων φυτικών πηγών πρωτεϊνών στη διατροφή των χοίρων και ανεύρεση νέων εγχώριων ποικιλιών που θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τους περιορισμούς αυτούς, καθώς και εξέταση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων αυτών.

Στόχος 2ος : Μελέτη της επίπτωσης της χρήσης των φυτικών πηγών ζωοτροφών που θα προκύψουν από τον 1ο στόχο, στην οικονομικότητα και τις αποδόσεις της εκτροφής αναπτυσσόμενων και παχυνόμενων χοίρων, καθώς και προσδιορισμός του βέλτιστου εύρους προσθήκης των ζωοτροφών αυτών στα σιτηρέσια χοίρων.

Στόχος 3ος : Μελέτη της προσθήκης στην τροφής των χοίρων, φυσικών πρόσθετων υλών ζωοτροφών, όπως αρωματικά φυτά και εκχυλίσματα τους, προβιοτικά, χηλικά αμινοξέα και ιχνοστοιχεία, για τα οποία είναι γνωστό ότι μπορούν να βελτιώσουν την υγεία και τις αποδόσεις των χοίρων.

Στόχος 4ος : Μελέτη της επίδρασης της χρήσης των ζωοτροφών που θα μελετηθούν στους παραπάνω στόχους το προγράμματος με σκοπό την παραγωγή «λειτουργικού» χοιρινού κρέατος με επιθυμητά για τον καταναλωτή χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, θα μελετηθούν ο ενδεχόμενος εμπλουτισμός του χοιρινού κρέατος με φυσικές αντιοξειδωτικές ουσίες και χηλικά αμινοξέα και ιχνοστοιχεία, έτσι ώστε το κρέας αυτό να ικανοποιεί την επιθυμία του καταναλωτή για τρόφιμα με οφέλη για την υγεία του.

Στόχος 5ος : Περιβαλλοντολογική μελέτη της επίδρασης της αντικατάστασης του σογιάλευρου από εγχώριες φυτικές πηγές πρωτεϊνών στη διατροφή αναπτυσσόμενων και παχυνόμενων χοίρων. Η μελέτη αυτή θα γίνει με τη μεθοδολογία Life Cycle Assessment (LCA).

Στόχος 6ος : Μελέτη του περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος της χρήσης εγχώριων φυτικών πηγών πρωτεϊνών στη διατροφή των χοίρων, με τη χρήση σεναρίων που θα αφορούν τις διάφορες περιοχές εκτροφής χοίρων, αλλά και τις περιοχές παραγωγής ψυχανθών στην Ελλάδα. Θα δημιουργηθούν προτάσεις σχετικές με τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις της παραγωγής εγχώριων φυτικών πηγών πρωτεϊνών και σενάρια σχετικά με τις περιβαλλοντολογικές και οικονομικές επιπτώσεις στη βιολογική και συμβατική εκτροφής χοίρων.

Στόχος 7ος : Εκτέλεση πειραματισμών ευρείας κλίμακας, υπό βιομηχανικές συνθήκες με σκοπό την μελέτη των αποτελεσμάτων των παραπάνω στόχων υπό συμβατικές συνθήκες εκτροφής. Θα μελετηθούν οι επιπτώσεις στις αποδόσεις και την ποιότητα του σφάγιου χοίρων, καθώς και η συνέπεια και η διακύμανση αυτών. Οι πειραματισμοί αυτοί θα εκτελεστούν στις εγκαταστάσεις της εταιρίας ΒΙΚΗ σύμφωνα με τα πρωτόκολλα και κάτω από την επίβλεψη των ΑΠΘ και ΤΕΙΕΠ.

Στόχος 8ος : Κατά το στάδιο αυτό θα γίνει η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος και των πρακτικών εφαρμογών του στην αντίστοιχη βιομηχανία. Θα αφορά:

Α) Αποτελέσματα

Β) Δημοσίευση εργασιών σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά

Γ) Ανακοινώσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια

Δ) Οργάνωση επιστημονικών ημερίδων

Ε) Δημοσίευση άρθρων σε τεχνικά περιοδικά

Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα θα επιβάλλει τη συνεργασία των επιχειρηματιών της εκτροφής χοίρου σε βιομηχανική κλίμακα, της βιομηχανίας ζωοτροφών, της βιομηχανίας κρέατος και των ερευνητικών ομάδων που σχετίζονται άμεσα με την υγεία και τη διατροφή του χοίρου, την επιστήμη του κρέατος καθώς και το περιβάλλον, με τελικό σκοπό την παραγωγή χοιρινού κρέατος το οποίο αν και θα είναι ανώτερο ποιοτικά θα στοιχίζει λιγότερο και με βάση την ανάλυση του κύκλου ζωής του άνθρακα θα επιβαρύνει λιγότερο το περιβάλλον.